Võistluskaasus 2014

OÜ Varuosa soovib müüa Interneti vahendusel autode varuosi. OÜ Varuosa seaduslik esindaja Ants Tamm pöördub 2001. aastal Andres Jõgi poole sooviga saada selleks otstarbeks tarkvaraprogrammi. Andres Jõgi on ühtlasi ka OÜ Tarkvara seaduslik esindaja. Andres Jõgi loob tarkvaraprogrammi ja annab 2002. aastal selle üle Ants Tammele. Ühtegi kirjalikku lepingut ei sõlmita. Andres Jõgi kui tarkvaraprogrammi autori soovil tasub OÜ Varuosa seaduslik esindaja Ants Tamm eraisikuna 2002. aastal Andres Jõgi kui eraisiku pangakontole 20 000 krooni selgitusega – programmeerimisteenuse eest.

Andres Jõgi ei ole OÜle Tarkvara oma õigusi loovutanud ega ainulitsentsi andnud. Andres Jõgil ei ole töölepingut OÜga Tarkvara. OÜ Tarkvara osutab OÜle Varuosa serveriteenust ja omab ülevaadet OÜ Varuosa majandustegevusest. 2006.-2007. aastatel näeb Andres Jõgi oma äriühingu OÜ Tarkvara poolt serveriteenuse osutamisel, et OÜ Varuosa majandustegevus on väga edukas. 2006-ndal aastal teeb ettepaneku OÜle Varuosa ettepaneku leppida kokku litsentsitasus arvates 2006-ndast aastast ning nõuab juhul, kui litsentsitasu ei maksta, siis tarkvaraprogrammi kasutamise lõpetamist.

OÜ Tarkvara esitab 2007.aastal kohtusse hagi OÜ Varuosa ja Ants Tamme vastu järgmiste nõuetega:

  1. tuvastada kostjapoolne pahauskne autoriõiguste rikkumine, so tarkvaraprogrammi nõusolekuta kasutamine ja piraatkoopia tegemine. OÜ Tarkvara on seisukohal, et OÜ Varuosa on teinud piraatkoopia, kui viis oma majandustegevuse OÜ Tarkvara serverist kolmanda isiku serverisse.
  2. taastada domeeni internetipood.ee esmaseks serveriks XXX ja teiseks serveriks YYY. Serverid XXX ja YYY olid OÜ Tarkvara serverid
  3. mõista OÜ Tarkvara kasuks solidaarselt OÜlt Varuosa ja Ants Tammel välja autoriõiguse objekti õigusvastase kasutamise teel saadu 1,9 mln krooni;
  4. asjaolude kirjelduses on OÜ Tarkvara esitanud väite autori isiklike õiguste rikkumises (so internetipoe avalehe kujunduse muutmises), sellest tulenevat nõuet esitatud ei ole.

Menetluse käigus esitas hageja muuhulgas ka järgmised asjaolud, väited ja tõendid:

  1. kuna äriühingust kostja vahetas serverit, siis tegi ta tarkvaraprogrammist piraatkoopia
  2. esitas kirjaliku dokumendina e-kirjavahetuse, millest muuhulgas võis välja lugeda, et Andres Jõgi oli ühe osa tarkvaraprogrammist palunud teha kolmandal isikul Peeter Palmil.
  3. hageja väitis, et Peeter Palmil ei ole mingeid nõudeid programmi suhtes. Tõendina esitas Peeter Palmi poolt menetluse kestel allkirjastatud dokumendi, milles viimane kinnitab, et tal ei ole vaidlusaluse tarkvaraprogrammi suhtes mingeid nõudeid ning ta toetab hageja OÜ Tarkvara nõuet. Peeter Palm ise ühtegi nõuet kostjate vastu esitada ei soovinud.
  4. Andres Jõgi kui programmi looja kõik õigused tarkvaraprogrammi suhtes läksid arvates programmi loomisest üle OÜle Tarkavara. Hageja seaduslik esindaja Andres Jõgi kinnitas, et autoril ei olnud töölepingut OÜga Tarkvara.
  5. Autor Andres Jõgi loovutas OÜle Tarkvara oma õigused tarkvaraprogrammi suhtes. Tõendina esitas menetluse käigus allkirjastatud kokkuleppe, mille kohaselt Andres Jõgi kinnitas, et ta annab tagasiulatuvalt OÜle Tarkvara üle oma õigused. Kahepoolsele kokkuleppele kirjutasid alla autor Andres Jõgi ja OÜ Tarkvara esindajana juhatuse liige Andres Jõgi.

Menetluse käigus esitas füüsilisest isikust kostja Ants Tamm väite, et lisaks füüsilistele isikutele Andres Jõgile ja Peeter Palmile osales tarkvaraprogrammi loomises ka tema, so Ants Tamm.