Võistluskaasus 2023

XXVI Eesti Harjutuskohtu võistluse kaasus 

Harjutuskohtus arutatakse Vadim Balabanovichi süüdistust KarS § 394 järgi. Süüdistusakti kohaselt seisnes Balabanovichi kuritegu järgnevas:

Kriminaalmenetlust alustati 12.09.2022. Vadim Balabanovich, olles Valgevene Vabariigis registreeritud äriühingu AO Радиоимпорт juhataja ja ainuaktsionär, jättis Venemaa Föderatsioonis maksmata tulumaksu ümberarvutatuna summas vähemalt 340 000 eurot, millega pani toime Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi § 199 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o organisatsiooni poolt maksude maksmisest kõrvalehoidumise suures ulatuses. See maksukohustus oli tal tekkinud seoses tuluga, mida ta sai seoses sellega, et ta ajavahemikus 19.02.2021 kuni 25.01.2022, olles Eesti pikaajaline elanik ja elades Eestis elamisloa alusel, müüs AO Радиоимпорт alt Venemaa kaitsetööstusettevõttele Special Technology Center USAs toodetud ja USA valitsuse poolt Venemaale müümiseks keelatud militaarotstarbelisi mikrokiipe, mida kasutatakse Orlan-tüüpi droonides.

Ajavahemikus 21.12.2021 kuni 28.04.2022 kandis Balabanovich mikrokiipide müügist teenitud 3 700 000 eurot AO Радиоимпорт pangaarvelt Valgevene Interbankis kolmes osas äriühingu Strux Ltd. pangaarvele Panama pangas Banco General, kust Strux Ltd. volitatud esindaja Jose Garcia selle raha neljas erineva suurusega osas sularahana välja võttis. Garcia ostis kokku 3 600 000 euro eest kaks kinnistut Viimsi vallas: Kimsi tee 5F lepingujärgse maksumusega 1 850 000 ja Kimsi tee 9E lepingujärgse maksumusega 1 750 000 eurot. Nimetatud kinnistud võõrandas Jose Garcia 10.06.2022 Vadim Balabanovichi elukaaslasele Alina Krytchikovale, kes kinnistud omakorda võõrandas 17.07.2022 ja ostis tehingust saadud 3 580 000 euro eest OÜ Rosvorprom 99% osaluse OÜ Rosvorprom osakapitali suurendamise käigus. 

OÜ Rosvorprom on Eestis registreeritud äriühing, mille seniseks ainuosanikuks oli Vadim Balabanovich, kes on ka sama OÜ juhataja. Selliselt on Vadim Balabanovichil tegelik kontroll OÜ Rosvorprom ja OÜ-le kuuluva vara üle. Eeltoodud tehingute tegelikuks eesmärgiks oli varjata Balabanovichi vara ja selle pärinemist Venemaal toime pandud kuritegudest – maksude tasumisest kõrvalehoidumisest ning USAs toodetud sõjalise otstarbega mikrokiipide müümisest Venemaa kaitsetööstusettevõttele, millega Balabanovich hoidus kõrvale USA valitsuse poolt kehtestatud ekspordipiirangust, ning vältida karistust nende kuritegude eest. Selline tegevus kujutab endast rahapesu RahaPTS § 4 lg 1 p 1 ja p 3 tähenduses. KarS § 12¹ p 2 kohaselt on kuriteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot. Rahapesuga suures ulatuses pani Vadim Balabanovich toime KarS § 394 lg 2 p 3 sätestatud kuriteo.“

Kriminaalasja arutamise käigus on süüdistuses kirjeldatud faktide kohta esitatud erinevaid dokumentaalseid tõendeid, mille autentsuse osas pooled ei vaidle. AO Радиоимпорт ja Strux Ltd. kontodelt tehtud tehingud on tõendatud pangakonto väljavõtetega, mis saadi vandeadvokaat Ulvar Keskküla korteri läbiotsimise käigus. Keskküla korter otsiti 10.09.2022 eeluurimiskohtuniku loal läbi seoses kahtlusega, et Keskküla kaupleb narkootikumidega. Läbiotsimismääruses oli antud luba „otsida läbi Ulvar Keskküla elukohaks olev korter Läänemere tee 228R-93 Tallinnas ja selle korteri juurde kuuluvad abiruumid eesmärgiga leida sealt narkootilisi aineid, esemeid, dokumente ja andmekandjaid, mis osutaksid narkootiliste ainete käitlemisele“.

Läbiotsimisprotokolli kohaselt viibis läbiotsimise juures Ulvar Keskküla ema Malle Keskküla, kes alaliselt elas samas korteris ja kellele tutvustati läbiotsimismäärust ja -protokolli. Ulvar Keskküla oli läbiotsimise ajal välismaal ning peeti kinni 23.10.2022. Läbiotsimisprotokolli kohaselt leiti AO Радиоимпорт ja Strux Ltd. pangakonto väljavõtted Ulvar Keskküla kasutuses oleva toa kirjutuslaualt koos erinevate muude dokumentidega (sh mõnedega, millel advokaadibüroo logod peal), mis käesolevasse asjasse ei puutu, ja suure musta märkmeraamatuga, kus olid käsikirjalised märkmed nähtavasti nimetähtede ja rahanumbritega. Pangakonto väljavõtetele lisaks on kohtule esitatud ka väljavõtete tagaküljele kleebitud olnud kollane märkmelipik venekeelse tekstiga: „Lgp Ulvar! Palun vaadake, kas sellega võib pahandusi tulla? Sõda teeb asja delikaatsemaks, Alinal on aga vaja USAsse ravile saada. V.B.“ Lisaks leiti läbiotsimisel Ulvari toast kapi tagant ka kilekott 984 tramadoli tabletiga, mille kohta Malle Keskküla läbiotsimisel väitis, et need olla tema omad.

Kõik süüdistuses kirjeldatud tehingud on dokumentaalselt tõendatud ja nende toimumise osas vaidlust ei ole. Muude dokumentide hulgas on prokuratuur kohtule esitanud Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtte Texas Instruments saatelehe, millelt nähtub, justkui oleks Eestis registreeritud ettevõtte Radioimport Ltd. tellimusel USAst tarnitud Eestisse 700 erinevat ühikut mikrokiipe, mis on USA valitsuse ekspordipiirangu all ja mille kohta on tellija lõppkasutajana märkinud „Estonian Defense League“. Eestis Radioimport Ltd. nimelist äriühingut registreeritud ei ole ja saatelehel on kauba saaja aadressina märgitud Vadim Balabanovichi kodune Pirita aadress. Saatelehe on PPA-le kaaskirjaga saatnud USA saatkonna justiitsnõunik John Keegan. Samuti on kohtule esitatud väljatrükk Venemaa Föderaalse Maksuameti kodulehest seisuga 01.12.2022, millelt nähtub, et AO Радиоимпорт on kantud maksudest kõrvalehiilijate nimekirja ning „kriminaalmenetlus § 199 lg 1 alusel on käimas“.

Jose Garcia on Panama politseiametist saadetud kirja kohaselt 07.11.2022 surnud südamerabanduse tagajärjel. 

Vadim Balabanovich on Valgevene kodanik, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel alates 1996. aastast. Süüdistatav Vadim Balabanovich on nii kohtus kui kohtueelsel uurimisel keeldunud ütluste andmisest. Alina Krytchikovaga on Vadim Balabanovich koos elanud viimased 4 aastat. Kohtus ütlusi andnud Alina Krytchikova sõnutsi ta tundis Garciat sellest ajast, kui ta kunagi Panamas vahetusüliõpilaseks oli. Krytchikova sõnutsi oli Garcia rikas mees ning kuna tal juba pikemat aega oli tervis halvenenud, siis otsustas ta oma Tallinna lähedased kinnistud kinkida Krytchikovale. Et aga Krytchikoval neid kinnistuid endal vaja ei olnud, müüs ta need kohe uuesti maha. Kuna Krytchikoval on lõppstaadiumis vähk, mida Eestis ei ravita ja mille eksperimentaalravi USAs Eesti Haigekassa ei rahasta (selle kohta on kohtule esitatud ümberlükkamatud tõendid), on Krytchikova enda sõnutsi kinnistute müügist saadud rahast umbkaudu 2 100 000 eurot plaaninud kasutada oma ravikulude ja elamise eest tasumiseks USAs. Kohtule on esitatud ka tõend Floridas asuvast haiglast Mayo Clinic, mis kinnitab, et Krytchikoval on ravile tulekuks kokkulepe olemas ja et ravikuuri maksumus on orienteeruvalt 1 900 000 eurot. Ravita jäädes oleks Krytchikoval arstide hinnangul elada veel umbes 3 kuud.

Eeluurimiskohtuniku määrusega on konfiskeerimise, sh laiendatud konfiskeerimise tagamiseks arestitud Vadim Balabanovichi, Alina Krytchikova ja OÜ Rosvorprom pangakontodel olev raha, Vadim Balabanovichile ja Alina Krytchikovale kuuluvad OÜ Rosvorpromi osad ning Vadim Balabanovichile kuuluv kinnistu Pirital. 

Harjutuskohus on andnud pooltele aega kohtuvaidluste ettevalmistamiseks ja selgitanud, et soovib poolte seisukohti, sh võimalikku muudetud süüdistust ja ettepanekuid karistamise ja konfiskeerimise osas saada enne kohtuvaidlusi kirjalikult. Kohus on teatanud, et taotlusi täiendavate tõendite kogumiseks enam esitada ei saa.